კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. კლიენტი კომპანიას ანიჭებს უპირობო უფლებას მოიძიოს ინფორმაცია კლიენტის შესახებ სს "კრედიტინფო საქართველოს"  საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში და ასევე კლიენტთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე. კლიენტის, როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური (ნეგატიური ინფორმაცია გადაეცემა ვადაგადაცილებიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ - ფიზიკური პირების შემთხვევაში, ხოლო 60 დღის შემდეგ - იურიდიული პირების შემთხვევაში) ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია გადასცეს სს კრედიტინფო საქართველოს, რაც იწვევს კლიენტის აღრიცხვას კრედიტინფო საქართველოს საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში, რომელის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მონაცემთა შეგროვება, გადამუშავება და გავრცელება, რომელიც დაკავშირებულია გადასახდელი/გადახდილი და გადაუხდელი სესხებისა და სხვა მიმდინარე, შესრულებული და შეუსრულებელი/ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულებების სტატუსთან , ასევე ბაზაში არსებული ინფორმაციის ანალიტიკური გადამუშავება კრედიტუნარიანობის შეფასების მიზნებისთვის. კრედიტინფო საქართველოს, რომელიც წარმოადგენს საკრედიტო ბიუროს უფლება აქვს მიღებული ინფორმაცია დაამუშავოს/გადაამუშაოს და გადასცეს მესამე პირებს, მონაცემთა სუბიექტის კრედიტუნარიანობის/გადახდისუნარიანობის შეფასებისა და შემოწმების მიზნით.
კომპანიას უფლება აქვს კლიენტის კრედიტუნარიანობის/გადახდისუნარიანობის შემოწმების, მისთვის მომსახურების გაწევის, შეთავაზებისა და სხვა კანონიერი მიზნით, ძიებების რაოდენობის შეუზღუდავად მოიძიოს კლიენტის შესახებ ინფორმაცია საკრედიტო ისტორიის მონაცემთა ბაზაში და ასევე, გადასცეს მასთან არსებული ინფორმაცია კრედიტინფო საქართველოს, კლიენტის საკრედიტო ისტორიაში ნებისმიერი ცვლილების/დამატების შესახებ.

2. გადასაცემი ინფორმაცია, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს: კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, მიმდინარე სესხის/ვალდებულების მოცულობას, მიზნობრიობას, დარიცხულ პროცენტს, მოქმედების ვადას, კლიენტის მიერ სესხთან/ფინანსურ ვალდებულებასთან დაკავშირებული გადახდების დროულობას, დავალიანების ნაშთს, უზრუნველყოფის ოდენობასა და უზრუნველყოფის საგნის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, ხოლო სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში - სასამართლო სამართალწარმოებისა და სააღსრულებო წარმოების შედეგს, აგრეთვე კლიენტის აქციონერებისა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების სახელებსა და საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და მონაცემთა ბაზისთვის საჭირო სხვა მონაცემებს.

3. წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერით  ვაცხადებ უპირობო და გამოუხმობად თანხმობას მასზედ, რომ ჩემდამი მომსახურების გაწევის მიზნით ან ასეთის გაწევის შესაძლებლობის შეფასებისათვის ‘მოგო’-ს გააჩნია უფლება განახორციელოს ჩემი პირადი მონაცემების დამუშავება და აგრეთვე გადასცეს და მიიღოს ჩემი მონაცემები და სხვა ინფორმაცია მესამე პირებისაგან, მონაცემთა ბაზებიდან, სააღრიცხვო სისტემებიდან (მაგ. სამოქალაქო რეესტრი და სხვ.) და დაამუშავოს ასეთი მონაცემები კლიენტთა აღრიცხვის, მომსახურების შეთავაზების, გაწევისა და მიწოდებისათვის. მე აგრეთვე ვიძლევი თანხმობას საკუთარი მონაცემების მოპოვებაზე და გადამუშავებაზე სს კრედიტინფო საქართველო-სათვის (ს/კ 204470740) არა მხოლოდ იმ ვალდებულებებზე, რომლიც შესრულდა, არამედ შეუსრულებელ ვალდებულებებზეც. ‘მოგო’-ს გააჩნია უფლება წარუდგინოს ჩემს შესახებ მონაცემები საკუთარ დამფუძნებელ (მშობელ) კომპანიას, მის ხელმძღვანელ კომპანიას და ან სხვა დაკავშირებულ (აფილირებულ) კომპანიებს, რომლებმაც პირდაპირ ან ირიბად მიიღეს მნიშვნელოვანი წილობრივი მონაწილეობა ‘მოგო’-ს ძირითად კაპიტალში და აგრეთვე განათავსოს ინფორმაცია ‘მოგო’-ს პირად მონაცემთა დამუშავების ბაზაში, რომელიც არსებობს ‘მოგო’-ს წარმოებაში, იმდენად, რამდენადაც აღნიშნული ინფორმაცია საჭიროა ჩემთვის მომსახურების გასაწევად.
გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ ჩემი (მათ შორის, მონაცემთა სუბიექტი) მოთხოვნის შემთხვევაში, შპს „მოგო“ ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.
 

გაგრძელება